اطلاعیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه کانه‌آرایی توانایی انجام پروژه‌های پرعیارسازی کانسنگ‌های معدنی را به دو صورت پروژه‌های فرآیندی و تحقیقاتی از بخش خصوصی و دولتی دارا است. فعالیت‌های این گروه مشتمل بر خردایش، آماده‌سازی و تهیه نمونه‌های معرف، شناسایی نمونه‌ها، تعیین روش یا روش‌های مناسب پرعیارسازی هر کانسنگ، پرعیارسازی به روش‌های فیزیکی و شیمی- فیزیکی شامل ثقلی، مغناطیسی، الکترواستاتیکی و شناورسازی کفی (فلوتاسیون)، بهینه‌سازی عوامل مؤثر در پرعیارسازی، ارائه فلوشیت و در صورت نیاز انجام آزمایش‌های پیوسته نیمه‌صنعتی است. فعالیت‌های گروه فرآوری مواد معدنی بیشتر شامل استحصال هیدرومتالورژیکی عناصر باارزش از کانسنگ‌های معدنی، انجام آزمایش‌های فروشویی بویژه فروشویی اسیدی کانسنگ‌های اکسیدی و فروشویی سیانیدی کانسنگ‌های طلادار، انجام آزمایش‌های ترسیب و الکترووینینگ بر روی محلول حاصل از فروشویی و همچنین فرآوری کانی‌های صنعتی است.