• مهندس  احمد امینی

مدیرکل کانه آرایی و فرآوری موادمعدنی

شماره تماس:021- 64592279

شماره فاکس:021- 64592376

 

  • مهندس محسن محمدخانی 

معاون کانه آرایی وفرآوری موادمعدنی

شماره تماس:021-6459

شماره فاکس:021-6459